Tema: Filozofija v antropocenu

Nastopajoči:
Lučka Kajfež Bogataj
Nadja Furlan Štante
Luka Omladič
Niko Šetar

Filozofija v antropocenu - etika in okoljska pismenost UNESCO svetovni dan filozofije 2021 Vpliv človekove dejavnosti na okolje je tako velik, da je sprožil novo geološko dobo, imenovano »antropocen«. Podnebne spremembe in posledične poplave ter požari s sušo, onesnaženost z mikroplastiko, izgube habitatov – vse te naravne katastrofe so žal postale del našega vsakdana, ki je zaradi tega za milijone ljudi čedalje bolj negotov, dobrobit prostoživečih živali pa je močno ogrožena. Toda kljub tem vsem znanim dejstvom svet in države ne ukrepajo v zadostni meri. Zato se je nujno vprašati, kaj lahko kot odgovorne državljanke in državljani naredimo, da bomo k vprašanju okoljske krize, ki jo povzroča človek, pristopili resneje in odločneje. Dvomljivo je, da bomo potrebne spremembe lahko uvedli zgolj s tehnološkimi rešitvami in brez ustreznih etičnih vodil, saj je ravno nebrzdan industrijski razvoj pripeljal do trenutnega stanja. Prispevek k trajnejšemu, boljšemu in pravičnejšemu svetu je zato ena glavnih nalog sodobne filozofije, ki mora skupaj s širšo humanistično refleksijo izpostaviti temelje sodobne okoljske krize ter tako stopiti na pot iskanja njenih rešitev. Opisanih globalnih trendov ne bo mogoče obrniti brez spremembe našega načina razmišljanja o svetu in življenja v njem. Ustvarjalno, kritično, skrbno in sodelovalno mišljenje, ki ga neguje program filozofije za otroke, je zato eno glavnih orodij okoljskega opismenjevanja 21. stoletja, v katerem kot vrsta s svojim mišljenjem in ravnanjem določamo usodo prihodnjih prebivalcev planeta. UNESCOV svetovni dan filozofije je dogodek, posvečen osveščanju globalnega prebivalstva glede izjemnega pomena te discipline za negovanje kritičnega mišljenja, kulture dialoga, miru in promocije človekovih pravic. UNESCO, ki poudarja pomen filozofije kot najbolj univerzalne vede vseh časov in prostorov, hkrati opozarja na vrednost praktično usmerjenih filozofskih študijev, zato je letošnja tematika dneva filozofije posvečena okoljski etiki in njeni vlogi pri ohranjanju našega življenjskega sveta. Osrednja prireditev bo v obliki okrogle mize in prispevkov slovenskih dijakov ter študentov med drugim nagovorila problematiko: - obsega okoljske krize in izgledov za prihodnost; - utemeljitve človekove moralne odgovornosti do okolja; - pravične razporeditve bremen podnebnih sprememb in onesnaževanja; - povezave izkoriščanja okolja z drugimi oblikami eksploatacije; - izobraževanja za okoljsko etiko in trajnostni razvoj;

Celostna grafična podoba: Luka Mancini