Tema: Realnost fikcije

Nastopajoči:
Valentina Hribar Sorčan Godnjavec
Dean Komel
Nenad Miščević
Polona Tratnik
predstavnici dijakov (gimnazija Ptuj)
predstavnika študentov filozofije
nastopa Jani Kovačič

Povzetki prispevkov
Zloženka (PDF)

Uvodnik

 

Tema, ki jo letos obravnavamo, zelo zaposluje filozofe povsod po svetu. V zadnjih vsaj tridesetih letih še bolj kot poprej. Avdiovizualne komunikacije in njihov razvoj s pomočjo novih tehnologij dodatno izrisujejo problem, ki se je pokazal že z nastankom literature – spomnimo se Platonove kritike pesništva – še bolj pa z izumom fotografije in filma. Med vodilnimi filozofi našega časa ravno pri obravnavi te teme izstopa Slavoj Žižek. Drobec iz njegovega dela, ki ga tu navajamo, nazorno kaže v čem je jedro problema »realnosti fikcije«: »Zakaj potemtakem ni realnosti brez prikazni? Lacan poda natančen odgovor na to vprašanje: (kar izkušamo kot) realnost ni 'stvar sama', ampak je zmerom simbolizirana, strukturirana skozi simbolne mehanizme – in problem je v tem, da simbolizacija na koncu zmerom spodleti, da ji nikoli ne uspe povsem 'prekriti' realnega, da zmerom pusti za sabo neki neporavnani simbolni dolg. To realno (nesimbolizirani del realnosti) se vrača v obliki prikazni. Prikazni zato ne smemo zamešati s simbolno fikcijo, z dejstvom, da ima sama realnost strukturo fikcije, da je simbolno (oziroma, kot rečejo nekateri sociologi) konstruirana: prikazen utelesi tisti presežek, ki uhaja (simbolno strukturirani) realnosti«.
 
UNESCO Svetovni dan filozofije bomo obeležili s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi bodo v razpravi, razmišljali filozofi različnih smeri in generacij.